ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.ndpphoto.gr

1. Εισαγωγή

Δια του παρόντος καθορίζονται οι όροι χρήσης που αφορούν στην πρόσβαση και στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου που λειτουργεί στη διαδικτυακή διεύθυνση www.ndpphoto.gr από την εταιρεία «NDP PHOTO AGENCY» (εφεξής ο «Ιστότοπος»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αρματολών και Κλεφτών αρ. 36, με ΑΦΜ 998872529 και ΓΕΜΗ 86644702000 (εφεξής αναφερόμενη ως «NDP PHOTO AGENCY» ή «εμείς» ή η «Εταιρεία»).

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο, καθώς και η εν γένει παροχή των υπηρεσιών από τους χρήστες προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

Η NDP PHOTO AGENCY δεν εγγυάται την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του Ιστότοπου, ή/και την πρόσβαση στις υπηρεσίες, καθώς δεν αποκλείεται αυτές να επηρεαστούν από εξωγενείς παράγοντες εκτός του ελέγχου της Εταιρείας.

Η NDP PHOTO AGENCY διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής ή/και αντικατάστασης των όρων χρήσης του Ιστότοπου και παροχής των υπηρεσιών, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, άνευ προηγούμενης ειδοποίησης, και για τον λόγο αυτόν προτρέπουμε τους χρήστες να ανατρέχουν σε αυτούς.

Υπηρεσίες – Χρήση φωτογραφιών

Η NDP PHOTO AGENCY έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική συνεργασία καταξιωμένων δημιουργών – φωτογράφων και προβαίνει στη φωτογράφιση επίκαιρων καλλιτεχνικών, πολιτικών, πολιτιστικών, αθλητικών γεγονότων, δράσεων, δραστηριοτήτων κλπ. Η Εταιρεία έχει καταστεί δε αποκλειστική δικαιούχος των δικαιωμάτων επί των φωτογραφιών και διαχειρίζεται το σύνολο των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επ’ αυτών. Ως μέρος της δραστηριοποίησής της, η NDP PHOTO AGENCY διαθέτει τις φωτογραφίες αυτές κατά την απόλυτη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια (i) στο πλαίσιο «Δελτίων Τύπου» επιλεγμένων πολιτιστικών, πολιτικών, αθλητικών ή άλλων γεγονότων ή (ii) στο πλαίσιο φωτογραφιών που διαθέτει σε συνέχεια διεξαγωγής φωτογραφικού reportage επίκαιρων γεγονότων ποικίλης φύσης και θεματολογίας. Ακόμη, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος, η NDP PHOTO AGENCY δύναται να παρέχει προς χρήση φωτογραφίες που διαθέτει από αρχείο παλαιότερων ετών και δη της χρονικής περιόδου από το 1992 έως και το 2004.
i. Δελτία Τύπου
Η πρόσβαση στα κείμενα και στις φωτογραφίες που εντάσσονται στην κατηγορία που τιτλοφορείται ως «Δελτία Τύπου» είναι ελεύθερη σε κάθε χρήστη διαδικτύου. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στην κατηγορία αυτή και δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής των κειμένων και αποθήκευσης των φωτογραφιών αυστηρά για προσωπική χρήση και ως έχουν, άνευ δυνατότητας τροποποίησης, παρέμβασης ή μεταβολής. Ρητά ορίζεται ότι για κάθε έτερη και περαιτέρω χρήση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της κοινοποίησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλους ιστότοπους, ιστολόγια ή/και ιστοσελίδες απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια από την NDP PHOTO AGENCY.
ii. Reportage – Δίκτυο
- Η NDP PHOTO AGENCY μέσω του Ιστότοπου διαθέτει στους χρήστες βάση δεδομένων – αρχείο φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή (εφεξής το «Δίκτυο») με περιορισμένη και ελεγχόμενη δυνατότητα πρόσβασης μέσω εγγραφής χρήστη. Η NDP PHOTO AGENCY παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες έναντι τιμήματος το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης φωτογραφιών του αρχείου της, όπως αυτές διατίθενται μέσω του Δικτύου, δηλαδή σε ψηφιακή μορφή. Για την εγγραφή και την πρόσβαση στο Δίκτυο, οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ndpphoto@gmail.com. Η NDP PHOTO AGENCY παρέχει την πρόσβαση και χρήση των φωτογραφιών για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα στο Δίκτυο κατ’ εφαρμογή των παρόντων όρων και συμπληρωματικών όρων και προϋποθέσεων οι οποίοι θα γνωστοποιούνται κατά περίπτωση στον εκάστοτε χρήστη. Η πρόσβαση στο Δίκτυο πραγματοποιείται μέσω προσωπικών κωδικών πρόσβασης τους οποίους θα γνωστοποιήσει NDP PHOTO AGENCY, με την υπογραφή των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Η εκάστοτε επιλογή των καταχωρημένων στο Δίκτυο φωτογραφιών γίνεται από την NDP PHOTO AGENCY, αλλά η εκάστοτε επιλογή των προς χρήση φωτογραφιών (ή ακόμη και η επιλογή να μη χρησιμοποιήθούν φωτογραφίες) εναπόκειται στην αποκλειστική κρίση και διακριτική ευχέρεια εκάστοτε χρήστη.
iii. Επιπλέον αρχείο φωτογραφιών
Κατόπιν σχετικού αιτήματος του χρήστη, η NDP PHOTO AGENCY δύναται να παρέχει προς χρήση φωτογραφίες από το παλαιότερο αρχείο που διαθέτει και αφορά στην περίοδο από το 1992 έως και το 2004. Ρητά συμφωνείται ότι για τις φωτογραφίες του παλαιότερου αρχείου, οφείλεται χρηματική αμοιβή, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον χρήστη σε συνάρτηση με τον αριθμό των φωτογραφιών, την ψηφιοποίηση, την επεξεργασία τους και την σπουδαιότητα του θέματος. Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα για παροχή προγενέστερου υλικού αποτελεί ειδική παραγγελία και ρητά συμφωνείται ότι η NDP PHOTO AGENCY δύναται να καθορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τους όρους για τη διάθεση τέτοιων φωτογραφιών.

Αμοιβή χρήσης φωτογραφιών

Εκτός αν άλλως ορίζεται ή έχει συμφωνηθεί με τον χρήστη στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης ή/και άδειας χρήσης, η αμοιβή που οφείλεται για την χρήση φωτογραφιών που περιέχονται και διατίθενται μέσω του Ιστότοπου ορίζεται ανάλογα με το είδος αυτής, την κατηγορία υπηρεσίας στην οποία εντάσσεται και το είδος χρήσης από τον χρήστη κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της NDP. Ο ακόλουθος κατάλογος αμοιβών είναι ενδεικτικός και διαμορφώνεται ελεύθερα κατά την κρίση της NDP.

Χρήση σε ιστότοπο Χρήση σε οπτικοακουστικά έργα (τηλεοπτικά προγράμματα κ.λπ)
Δελτία τύπου 150 € 350 €
Reportage – Δίκτυο 150 € 350 €
Επιπλέον αρχείο Κατόπιν Συμφωνίας Κατόπιν Συμφωνίας

Διανοητική Ιδιοκτησία

1. Η NDP PHOTO AGENCY δηλώνει και εγγυάται ότι είναι η αποκλειστική και μόνη δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των φωτογραφιών που αναρτώνται και εμπεριέχονται στον Ιστότοπο, εκτός αν άλλως ορίζεται. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, οι χρήστες αποκτούν μη αποκλειστική άδεια χρήσης των φωτογραφιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες και τους εκάστοτε επιπλέον όρους.

2. Ο χρήστης οφείλει να αναγράφει ή να αναφέρει κατά τη δημοσίευση/προβολή κάθε φωτογραφίας ότι αυτή συνιστά πνευματική ιδιοκτησία (copyright) του Πρακτορείου «NDP PHOTO AGENCY» και το όνομα του εκάστοτε δημιουργού της, ως αυτός θα της γνωστοποιείται κάθε φορά από την NDP PHOTO AGENCY, με δική του ευθύνη κατά τα ειωθότα και με τον πιο δόκιμο/εύλογο κατά περίπτωση τρόπο.

3. Απαγορεύεται ρητά στον χρήστη να τροποποιεί, μετατρέπει, διασκευάζει, μεταβάλλει τη σύνθεση, τις διαστάσεις, τα χρώματα, να αλλοιώνει ή/και περικόπτει τις φωτογραφίες από τον Ιστότοπο κατά τρόπο ώστε η εν λόγω επέμβαση να μπορεί να θίγει κατά οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε έκφανση του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού της εικόνας πάνω σε αυτή ή οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

4. Η NDP PHOTO AGENCY εγγυάται την από πλευράς της τήρηση των διατάξεων του ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εγγυώμενη ότι θα έχει κάθε φορά εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, άδειες και συναινέσεις από τους δημιουργούς ή/και περαιτέρω (κατ’ εκχώρηση των δημιουργών) νόμιμους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων επί των φωτογραφιών, για κάθε χρήση των φωτογραφιών βάσει των παρόντων ή πρόσθετων όρων, καταβάλλοντας και κάθε προσπάθεια, ώστε να ενημερώνει κάθε φορά εκ των προτέρων τους χρήστες για τυχόν περιορισμούς βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας επί φωτογραφιών ή/και της εκάστοτε χρήσης αυτών, εφόσον τέτοιοι υπάρχουν.

5. Ρητά συμφωνείται ότι το υλικό που δια του παρόντος παρέχεται από την NDP PHOTO AGENCY προς τους χρήστες δεν παρέχεται κατ’ αποκλειστικότητα σε αυτούς. Η NDP PHOTO AGENCY διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρεί το αυτό υλικό με ή χωρίς αντάλλαγμα και οπουδήποτε αλλού επιθυμεί. Σε περίπτωση που χρήστης επιθυμεί να λάβει κατ’ αποκλειστικότητα κάποιο υλικό, αυτό θα αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης έγγραφης συμφωνίας με την NDP PHOTO AGENCY σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του χρήστη.

6. Στον Ιστότοπο εμφανίζονται σήματα, διακριτικοί τίτλοι και διακριτικά γνωρίσματα τα οποία αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ή προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα της NDP PHOTO AGENCY ή τρίτων. Κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων που πηγάζουν από τα παραπάνω σήματα, και ιδίως η χωρίς άδεια αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση και χρήση τους στις συναλλαγές, απαγορεύεται και επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

Υποχρεώσεις χρηστών

1. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο από τους χρήστες γίνεται με μέσα των ίδιων, όντες αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ειδικά για τους χρήστες του Δικτύου, τούτοι υποχρεούνται να διατηρούν μυστικούς και να διαφυλάσσουν τους προσωπικούς κωδικούς για την πρόσβαση στο Δίκτυο, γνωστοποιώντας αυτούς αποκλειστικά και μόνο σε περιορισμένο αριθμό προσώπων. Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης των κωδικών, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την NDP PHOTO AGENCY για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού προκειμένου για την άμεση διακοπή της πρόσβασης στο Δίκτυο. Ρητά συμφωνείται ότι ο χρήστης θα υποχρεούται στην καταβολή του αντιτίμου για κάθε χρήση έως την γνωστοποίηση του περιστατικού παραβίασης, ακόμη και σε περίπτωση τυχόν αμφισβήτηση χρήσης του Δικτύου και των φωτογραφιών από αυτόν.

2. Σε καμία περίπτωση ο χρήστης δεν αποκτά δικαιώματα επί των φωτογραφιών πέραν των ρητά οριζόμενων στους παρόντες όρους χρήσης, και δεν δικαιούται να μεταβιβάσει σε οιονδήποτε τρίτο οιαδήποτε φωτογραφία ή άλλο φωτογραφικό υλικό της NDP PHOTO AGENCY που κατέχει δυνάμει του παρόντος, ή να παραχωρήσει τη χρήση αυτών με ή χωρίς αντάλλαγμα.

3. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των προγραμμάτων τους, των ιστολογίων, των ιστότοπων και εν γένει των και την τήρηση της νομοθεσίας σε αυτά, καθώς και για την χρήση των φωτογραφιών. Ο χρήστης οφείλει κατά την χρήση και ένταξη των φωτογραφιών ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα προγράμματα του, σε ιστολόγια, σε ιστότοπους, σε έτερα έργα κ.λπ. να προβαίνει σε χρήση τους κατά τέτοιον τρόπο ώστε να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες των συναλλακτικών ηθών, του επαγγελματικού της κλάδου και των χρηστών ηθών και μεριμνά ώστε η χρήση των εν λόγω φωτογραφιών να μην συνεπάγεται κατά κανένα τρόπο την σύνδεση της εκάστοτε φωτογραφίας με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό ή κάθε είδους περιεχόμενο που αντίκειται στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία. Η NDP PHOTO AGENCY δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων που συντελείται μέσω της χρήσης των φωτογραφιών από τον χρήστη και δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας, θετικής ή αποθετικής ζημίας η οποία προκληθεί από την χρήση των φωτογραφιών. Ειδικά και ρητά συμφωνείται ότι δεν δημιουργείται οποιαδήποτε ευθύνη της NDP PHOTO AGENCY: α) σε περίπτωση χρήσης φωτογραφίας από τον χρήστη σε πλαίσιο το οποίο δεν συνδέεται με τον λόγο λήψης της φωτογραφίας (ενδεικτικά η χρήση φωτογραφίας, η οποία έχει ληφθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες κάλυψης θεατρικής, μουσικής παράστασης ή lifestyle event και ενδέχεται να περιλαμβάνει γυμνό, απρεπείς πόζες, έκθεση ανηλίκου κλπ, σε δημοσίευμα που δεν έχει σχέση με το γεγονός κάλυψης κ.ο.κ) και β) σε περίπτωση χρήσης φωτογραφίας από τον χρήστη, η οποία θα συνοδεύεται από κείμενο, που, συνδυαστικά με την φωτογραφία, θα γεννά αξίωση τρίτου.

4. Απαγορεύεται ρητά η παρέμβαση με τεχνικό ή άλλο μέσο επί του Ιστότοπου από τους χρήστες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η χρήση κακόβουλου λογισμικού με σκοπό την εξαγωγή ή την αντιγραφή δεδομένων που προσφέρονται μέσω του Ιστότοπου, καθώς και κάθε παρέμβαση που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του Ιστότοπου, ως αυτή ορίζεται αποκλειστικά και μόνο από την NDP PHOTO AGENCY.

Ιδιωτικότητα και Προσωπικά Δεδομένα

1. H NDP PHOTO AGENCY είναι σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστότοπου και των χρηστών των υπηρεσιών αυτής. Η επεξεργασία, η διαχείριση και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του Ιστότοπου και των χρηστών των υπηρεσιών διέπονται από τους παρόντες όρους, την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
- Στοιχεία ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση ταχυδρομείου, αριθμό τηλέφωνου επικοινωνίας
- Στοιχεία απαραίτητα για τιμολόγηση: ΑΦΜ, στοιχεία τιμολόγησης. Σημειώνεται ότι δεν έχουμε πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία τραπεζικών στοιχείων διά των οποίων ενδέχεται να πραγματοποιηθεί πληρωμή.

2. Τα ως άνω περιγραφόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση των ακόλουθων σκοπών και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:
- Σύμβαση: η NDP PHOTO AGENCY επεξεργάζεται τα δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών της στους χρήστες, και ειδικότερα για την εγγραφή των χρηστών, την πρόσβαση στο Δίκτυο και την επιλογή των φωτογραφιών.
- Έννομο συμφέρον: Για την αποτροπή απάτης ή/και εφαρμογής κακόβουλου λογισμικού και για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και ασφάλειας των συστημάτων.
- Νομική υποχρέωση: Προκειμένου για τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία και την συνεργασία μας με αρμόδιες αρχές.

3. Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της μεταξύ της Εταιρείας μας και του χρήστη σύμβασης και για διάστημα πέντε ετών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της παροχής των υπηρεσιών.

4. Δεν διαμοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρά μόνο σε αστυνομικές ή/και άλλες διοικητικές, δικαστικές ή δημόσιες αρχές ή/και φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον υφίσταται νομική μας υποχρέωση προς τούτο.

5. Τα δικαιώματα των χρηστών:
- Δικαίωμα διόρθωσης: Οποιαδήποτε στιγμή, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων.
- Δικαίωμα περιορισμού: Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν.
- Δικαίωμα πρόσβασης: οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μας ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για τους ίδιους. Μπορούμε να σας παρέχουμε χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο αυτών των προσωπικών δεδομένων. Για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως ζητηθεί, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε εύλογη αμοιβή.
- Δικαίωμα φορητότητας: Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του χρήστη, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα που τον αφορούν σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας που θα υποδειχθεί, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη ή σε άλλη νόμιμη βάση.
- Δικαίωμα εναντίωσης: Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους για το μέλλον.
- Δικαίωμα διαγραφής: Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να διαγράψουμε τα προσωπικά τους δεδομένα.
- Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, οι χρήστες δικαιούνται να υποβάλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τελικές Διατάξεις

Η NDP PHOTO AGENCY δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στους χρήστες από την περιήγηση στον Ιστότοπο ή/και από την χρήση των υπηρεσιών.
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια για την επίλυση ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας.